Zapytanie cenowe na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej wraz z aparatem systemowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.   

Postępowanie wyłączone ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na podstawie art. 4 ust 8. Postępowanie przeprowadzone jest w trybie zgodnym z regulaminem udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.

I.  Opis przedmiotu zamówienia:

1.Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej wraz z aparatem systemowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.

 1. Dostawa, montaż centrali telefonicznej w obudowie naściennej w następującej konfiguracji:
  • wewnętrznych linii analogowych – 32,
  • wewnętrznych cyfrowych linii systemowych – 4,
  • miejskich linii analogowych – 6,
  • możliwość rejestracji połączeń wychodzących i przychodzących oraz współpracę z siecią LAN,
  • wyposażenie VOIP,
  • system infolinii i DISA,
  • zarządzanie kolejką połączeń,
  • możliwość nagrywania rozmów wychodzących i przychodzących,
  • stanowisko do archiwizacji i odsłuchu rozmów,
  • moduł przyłączy liniowych – 6
  • aparaty telefoniczne – 3,
  • karta pamięci – 1,
  • aparat systemowy 3 liniowy 24 przyciski – 1

     Wszystkie materiały użyte w procesie wykonania usługi winny posiadać właściwe atesty

2. Wymagane miejsce wykonania usługi – lokal Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorlicach.

 

II. Warunki złożenia Oferty:

 1. Posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,
 2. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym
 3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
 4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Podmiot składający ofertę nie może być objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym i nie może zalegać z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 6. Złożenie w wymaganym terminie oferty cenowej.

 

III. Zobowiązania Zamawiającego:

 1. Zawarcie z wybranym wykonawcą umowy.
 2. Zobowiązanie do pokrycia należności za wykonanie usługi na podstawie wystawionej faktury VAT w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury.

IV. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2020 r.

V.  Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22 lipca 2020 r. email na adres: ksiegowosc_Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI. Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena

VII. Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: Ewelina Rodak tel. 18 3537343 w. 34

VIII. Informacje pozostałe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.  
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia z Oferentami negocjacji dotyczących treści złożonych ofert. Jeśli w wyniku negocjacji złożona oferta nie będzie aktualna Oferent w określonym w negocjacjach terminie złoży ofertę ostateczną (zmienioną).

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – dotyczy Wykonawcy będącego osobą fizyczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „Rozporządzeniem (UE) 2016/679”, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1 – zwana dalej „PSSE”, informuje Panią/Pana, iż:

1. Administratorem danych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (+48) 18 353 73 43, 18 353 65 51.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (18) 353 73 43.

3. Dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia oferty w prowadzonym postępowaniu ofertowym „na dostawę, montaż i konfigurację centrali telefonicznej wraz z aparatem systemowym na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach.   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w postępowaniu. Konsekwencją braku podania danych osobowych może być nierozpatrzenie złożonej oferty.

4. Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (w zakresie zgodnym z art. 15 RODO), wnioskowania o ich sprostowanie1 (w zakresie zgodnym z art. 16 RODO), ograniczenia ich przetwarzania2 (w zakresie zgodnym z art. 18 RODO).

5. Wykonawcy nie przysługuje prawo do:

 • usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (o którym mowa w art. 20 RODO),
 • prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o dołączenie do dokumentacji oświadczenia (załącznik nr 1)

 

Zapytanie cenowe polis wstępnych dla samochodu Kia Venga

Powiatowa Stacja zaprasza do złożenia ofert cenowych (polis wstępnych) na ubezpieczenie samochodu służbowego.

W załączeniu wymagane dokumenty.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Gorlicach w Gorlicach informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych na ubezpieczenie samochodu osobowego w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej marki:

- samochód osobowy Kia Venga poj. silnika 1591 cm3; rok produkcji 2019 wybrana została oferta złożona przez FHU Fronton – Mirosław Folwarski Agent-Viener TU S.A. Stara Wieś 274, 33-330 Grybów.

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 18) 353-73-43
fax (+48 18) 353-65-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach