Promocja zdrowia

 
„Wiedza bez działania jest pusta, ale też  działanie bez wiedzy jest ślepe.”

Jensen 1994

 

Współczesna epidemia chorób cywilizacyjnych jest wyzwaniem dla każdego systemu ochrony zdrowia. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem życia i na które mamy wpływ.

Tylko powszechna, akceptowana i racjonalna profilaktyka schorzeń najbardziej społecznie obciążających, powiązana z edukacją społeczną i promocją zdrowego stylu życia może być skutecznie opanować tą epidemię.

Promocję zdrowia rozumiemy jako tworzenie warunków ułatwiających  i zachęcających do prozdrowotnego stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia mają na celu zwiększanie kontroli nad swoim zdrowiem. Obok profilaktyki i edukacji zdrowotnej jest jednym z podstawowych elementów zdrowia publicznego.

Edukacja zdrowotna jest procesem w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie. Obejmuje propagowanie prozdrowotnych przekonań i postaw i ukierunkowana jest na czynniki mające największy wpływ na nasze zdrowie. Do tych czynników możemy zaliczyć:

  • palenie tytoniu
  • brak lub mała aktywność fizyczna
  • niewłaściwa dieta
  • nadmierne spożycie soli

Obok dostarczania wiedzy z zakresu zdrowia niezbędne są działania ułatwiające podejmowanie prozdrowotnych decyzji. Do takich działań należą między innymi:

  • zakaz palenia w miejscach publicznych
  • propagowanie mody na niepalenie
  • zwiększenie powszechnej dostępności do soli o obniżonej zawartości sodu i produktów spożywczych o obniżonej zawartości soli
  • tworzenie ścieżek rowerowych, wypożyczalni rowerów, klubów sportowych, itp.

Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny w celu zapobiegania powstawania chorób oraz prowadząc do tej pory działania przeciw-epidemiczne w zakresie chorób zakaźnych. W ciągu dziesięcioleci funkcjonowania tej służby zagrożenia zdrowia publicznego uległy daleko idącym zmianom. Poprawy zdrowotności należy oczekiwać nie poprzez medycynę, ale poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego. W tym kierunku należy pilnie skierować politykę zdrowotną. Obecnie największe zagrożenie życia stwarzają powszechnie występujące choroby niezkaźne. Skuteczną walkę z nimi można podjąć realizując różnego rodzaju programy zdrowotne. Działania takie realizuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Zobacz realizowane przez nas programy zdrowotne.

Akcja profilaktyczna ph. "Dzień Edukacji Zdrowotnej"

Po raz kolejny Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicachw ramach "Akcji LATO" we współpracy z UM Gorlice.plPowiat Gorlicki oraz Placówka Wsparcia Dziennego TPD w Gorlicach zorganizowała akcję profilaktyczną ph. "Dzień Edukacji Zdrowotnej". Celem akcji było przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia wolnego od dymu tytoniowego. Dzieci podczas akcji uczestniczyły w konkursie plastycznym pt. "Wybierz owoce - zamiast papierosa", konkursie na wykonanie "Papierosowego Potworka" oraz w warsztatach kulinarnych. Po ich rozstrzygnięciu autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody. Ponadto każdy uczestnik półkolonii otrzymał pamiątkowy upominek.
Jeszcze raz serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe i rzeczowe dla Urzędu Miasta Gorlice, Starostwa Powiatowego, Banku Spółdzielczego w Gorlicach oraz SKOK im.E.Kwiatkowskiego - oddział w Gorlicach.

 

 

#ANTYDOPALACZE KONKURS!

 

 

13 lutego 2017 r. rusza konkurs #ANTYDOPALACZE kierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej województwa małopolskiego. Zadaniem konkursowym jest napisanie tekstu i nagranie kontynuacji utworu, którego pierwszą zwrotkę przygotował lider Drużyny Mistrzów – Bosski Roman (szczegóły na stronie www.druzynamistrzow.com).

Ideą konkursu jest przede wszystkim zachęcenie młodzieży do rozwijania pasji, poszukiwania własnej ścieżki, podejmowania wyzwań, wspólnego działania. Chcemy uniknąć stereotypowej „walki z dopalaczami” polegającej na straszeniu konsekwencjami wynikającymi z ich zażywania. Tym razem skupimy się na promowaniu alternatywy jaką jest „sport, muzyka, pasja” czyli wykorzystanie naturalnej kreatywności młodych ludzi i ich zamiłowania do rywalizacji. 

Konkurs organizowany jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i Fundację Drużyna Mistrzów, której prezesem jest Roman Lachowolski vel. Bosski Roman.

Bosski jako pierwszy w swoim utworze Antydopalacze poruszył problem nudy, braku alternatyw i pomysłu na siebie, które prowadzą młodych ludzi w stronę używek. Nagrodą dla zwycięzcy będzie nagranie profesjonalnego wideoklipu z udziałem lidera Drużyny Mistrzów. Dla szkoły, do której uczęszcza zwycięzca zorganizowane zostaną interaktywne warsztaty motywacyjno-sportowo-profilaktyczne z udziałem psychologa, muzyka i sportowca. 

Ogłoszenie konkursu nastąpi 13 lutego 2017 r. Zgłoszenia można przesyłać do 17 kwietnia, a ogłoszenie zwycięzcy i nagranie teledysku planowane jest na maj/czerwiec br. 

Konkurs realizowany jest w ramach małopolskiej kampanii „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”, która trwa od 2015 roku.  

PROGRAMY EDUKACYJNE REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2017 - 2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach uprzejmie informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 w powiecie gorlickim realizowane będą następujące profilaktyczne programy edukacyjne:

Przedszkolny program edukacji antytytoniowej ph. „Czyste Powietrze Wokół Nas” adresowany do dzieci w wieku 5 i 6 lat uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także ich rodziców i opiekunów. Program jest realizacją rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce i stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych. 

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie  radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. 

Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.

Załączniki:

Oswiadczenie_przystapienie_do_programu_CZPWN.pdf

CZPWN_Poradnik_dla_realizatora.pdf

Piosenka_o_dinku.zip

 

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych ph. „Nie pal przy mnie, proszę”, stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Zawiera uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci), a jego celem głównym jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Załączniki:

Owiadczenie_przystapienie_do_programu_NPPMP.pdf

NPPMP_Poradnik_dla_nauczyciela.pdf

 

Znajdź Właściwe Rozwiązanie” – program profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów klas IV-VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjum. Głównym celem programu jest zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów. Program jest kontynuacją działań edukacyjnych w ramach rządowego Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.

W zajęciach z młodzieżą wykorzystuje się różnorodne metody aktywizujące, dostosowane do możliwości rozwojowych uczniów: "burzę mózgów", pracę z tekstem/rysunkiem, ćwiczenia oddechowe, wizualizacje, odgrywanie scenek sytuacyjnych, etc.

Załączniki:

Oswiadczenie_przystapienie_do_programu_ZWR.pdf

ZWR_Poradnik_dla_nauczyciela.pdf

 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej ph. „Bieg po zdrowie” inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji, adresowany do uczniów klas IV szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

Celem głównym jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i używania e-papierosów.  

Załączniki:

Oswiadczenie_przystapienie_do_programu_BPZ.pdf

BPZ_Poradnik_dla_nauczyciela.pdf

 

Ogólnopolski program edukacyjny ph. „Trzymaj Formę!” ma na celu kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu, dzięki której uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno w szkole jak i w rodzinie. Adresatami programu są uczniowie klas V-VII szkół podstawowych oraz uczniowie gimnazjum.

Załączniki:

Oswiadczenie_przystapienie_do_programu_TF.pdf

TF_Podrecznik_dla_nauczyciela.pdf

strona internetowa: Trzymaj formę

 

ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program profilaktyczny obejmujący edukacją uczniów klas I szkół ponadpodstawowych. Program powstał w odpowiedzi na sytuację epidemiologiczną w zakresie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Głównym celem programu jest poszerzenie wiedzy na temat przykrych konsekwencji używania substancji psychoaktywnych m.in. alkoholu, papierosów czy narkotyków i ograniczenie używania tych substancji przez młodych ludzi, także w odniesieniu do przyszłych ról rodzicielskich.

Wyjątkowość programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodzież.  

Załączniki:

Oswiadczenie_przystapienie_do_programu_ARS.pdf

ARS_Podrecznik_dla_nauczyciela.pdf

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi również szeroko zakrojoną działalność edukacyjno– prewencyjną w obszarze profilaktyki pierwszorzędowej w oparciu o Harmonogram realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, którego celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem HIV oraz poprawa jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV/AIDS, ich rodzin i bliskich. Adresatami programu są uczniowie gimnazjum, szkół ponadpodstawowych, studenci, personel i pacjenci podmiotów leczniczych, kobiety w ciąży lub planujące macierzyństwo oraz osoby dorosłe (w wieku 18-39 lat) zmieniające często partnerów seksualnych, podejmujące ryzykowne zachowania seksualne. W ramach programu prowadzone są kampanie społeczne skierowane do ogółu społeczeństwa oraz lokalne inicjatywy (konferencje, konkursy, etc.).

Placówki zainteresowane przystąpieniem do realizacji wybranych programów prosimy o wypełnienie deklaracji (Oświadczeń o przystąpieniu do programu – do pobrania powyżej), uprzednio podpisanych przez dyrektora placówki i przesłanie ich do dnia 30 września 2017 r. drogą elektroniczną na jeden z adresów:  

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub faxem: (18) 353-65-51

Kontakt z koordynatorami programów pod numerem telefonu: 18/353-73-43 wew. 43
(Aneta Honek lub Urszula Więcek)

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizacji programów.

Aneta Honek

St. Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
PSSE w Gorlicach

tel.: 18 353 73 43 wew. 43

Melanż Oczekiwania vs rzeczywistość - informacja o kampanii.

 „Melanż. oczekiwania vs. rzeczywistość” – najważniejsze informacje o kampanii 

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu…? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

 

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym… Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka… Raperskie flow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.  

 

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne1. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy2.

Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje. 

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji. 

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów wiedzowo-rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień. 

W ramach kampanii zaplanowano również szereg działań dodatkowych, m.in. współpracę z influencerami oraz produkcję limitowanej linii odzieży. Kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” jest adresowana także do rodziców, opiekunów i pedagogów, dla których przygotowano serię artykułów pomagających m.in. zrozumieć, jak rozmawiać z nastolatkami o używkach oraz jak rozpoznać pierwsze oznaki uzależnienia.

Kampania potrwa do końca marca 2017 r. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej. Partnerem merytorycznym kampanii jest Fundacja Edukacji Społecznej. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.melanz.tv

Najważniejsze elementy kampanii 10 spotów video podzielonych w zależności od rodzajów używek i oczekiwań wobec nich oraz kluczowego czynnika demograficznego – płci

Amfetamina – oczekiwania vs. rzeczywistość” : https://youtu.be/F6V-KhIVws8

Amfa – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uMd_kHxO5Co

Grzyby – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ur0qwaNb_54

LSD – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ODLJ2abgqGQ

Blanty – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/ANtzVtbzoq0

Zioło – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/uJtvX1ZbZRE

Browar – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/W2NZtJgkoHE

Wóda – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/NuzWEeVQyGk

Fajki – oczekiwania vs. rzeczywistość”: https://youtu.be/a64Ac7Ruq_U

Szlugi – oczekiwania vs. rzeczywistość”:  https://youtu.be/_SrLgQ6zcBI

Więcej informacji udzielają:

 

Maria Zakrzewska

Fabryka Komunikacji Społecznej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

(22) 616 12 17

 

Jan Bondar

Rzecznik Prasowy

Głównego Inspektoratu Sanitarnego

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

723 996 214

Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” – ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Kampania potrwa do końca marca 2017.

Źródło: Badanie „Używki w świecie polskiej młodzieży” przeprowadzone przez Kantar Public (dawniej TNS Polska) metodą wywiadów internetowych (CAWI), w dniach 28.12.2016 r. – 8.01.2017 r., na reprezentatywnej próbie 500 Polaków w wieku 15-19 lat.

2 Ibidem.

 

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV - OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA AIDS W 2016R.

KONKURS WIEDZY PH. ,,OLIMPIADA WIEDZY O AIDS I UZALEŻNIENIACH ''

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach dnia 29 listopada 2016r. o godz. 9:00 w I Liceum Ogólnokształcącym  im.M.Kromera w Gorlicach przeprowadzi konkurs wiedzy ph.,,Olimpiada Wiedzy o AIDS i Uzależnieniach''  w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS.

 

W załączeniu program spotkania.
 
 
Pliki do pobrania
Download this file (Program spotkania.doc)Program spotkania.doc

DZIEŃ EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA PÓŁKOLONII LETNIEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI W GORLICACH

AKCJA PROFILAKTYCZNA ph. „WIEM, CO JEM – ZDROWO SIĘ ODŻYWIAM” 

W ramach „Akcji LATO” 2017 we współpracy z Miastem Gorlice oraz Zarządem Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Gorlicach, dnia 12.VII.2015 r. na półkolonii letniej w Miejskim Zespole Szkół Nr 5, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach zorganizowała akcję ph. „Wiem, co jem – zdrowo się odżywiam’’ dla 90 dzieci korzystających z letniego wypoczynku.

Celem akcji było przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, wzbogacenie wiedzy o zdrowiu i jego wartości, a także promowanie prawidłowego sposobu odżywiania się. Dzieci uczestniczyły w warsztatach dydaktycznych, konkursach oraz quizach.
Pracownice Państwowej Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej w Gorlicach: Aneta Honek i Urszula Więcek zadbały o edukację zdrowotną dzieci - przeprowadziły konkursy i quizy z nagrodami: konkurs plastyczny/wiedzy ph. „Kolorowe talerze” dla najmłodszych dzieci dotyczący znajomości warzyw i owoców, konkurs „Od zapachu do smaku” polegający na rozpoznawaniu smaków owoców, warzyw i ziół oraz quiz wiedzy z zdrowym stylu życia dla grupy starszej. 
Do udziału w akcji zaproszono przedstawiciela Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – Panią Natalię Synowską – wojewódzkiego koordynatora Ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę”, która przeprowadziła interaktywne zajęcia dla dzieci ph. „Zdrowy styl życia – czyli jaki?” zachęcając do trwałej zmiany złych nawyków żywieniowych. Odbyły się również zajęcia praktyczne, podczas których koloniści samodzielnie przygotowywali dla siebie zdrowy podwieczorek w postaci przekąsek warzywnych oraz owocowo-jogurtowych deserów. 

Podczas podsumowania akcji odbyło się ogłoszenie wyników konkursów.
W uroczystości wziął udział Pan Burmistrz Rafał Kukla, który osobiście wręczał dzieciom dyplomy i drobne upominki.

Współorganizatorem oraz głównym sponsorem nagród było Miasto Gorlice. Nagrody rzeczowe (gadżety firmowe) dla milusińskich przekazali również: Bank Spółdzielczy
w Gorlicach, SKOK Kwiatkowskiego oraz Bank Pekao SA – oddział w Gorlicach.

Akcja jak zawsze została bardzo pozytywnie przyjęta przez dzieci oraz kierownictwo, opiekunów i organizatorów półkolonii letniej w Gorlicach, a ufundowane upominki sprawiły dzieciom wiele radości. Koloniści już teraz poprosili organizatorów o zorganizowanie podobnej akcji w przyszłym roku.

Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach składa serdeczne podziękowania.

Opracowała:
mł. as. Aneta Honek
OZiPZ PSSE Gorlice

31 maja 2017 r. Światowy Dzień bez Tytoniu

 

Corocznie, począwszy od 1988 roku -  31 maja -  obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. Realizowana akcja jest częścią programu Europy wolnej od dymu tytoniowego, która  został przyjęta na Konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podstawowym celem podejmowanych działań jest  zwrócenie uwagi na aspekty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne palenia tytoniu.

 

Hasło przewodnie tegorocznych obchodów to: „Tytoń – zagrożenie dla rozwoju”.

 

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 18) 353-73-43
fax (+48 18) 353-65-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach