Komunikaty

Wszystkie wyroby tytoniowe i e-papierosy są szkodliwe dla zdrowia młodzieży

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

Decyzja dot. Szkoły Podstawowej w Wójtowej

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach  działając  na podstawie: art. 4, ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

  • art. 4, ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),

  • art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

STWIERDZA

wygaśnięcie decyzji z dnia 25.09.2019 r. znak: HK–431–29/19 dotyczącej braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu lokalnego, zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Wójtowej.

UZASADNIENIE

W dniu 23.09.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano próbkę wody do badań laboratoryjnych z sieci wodociągu lokalnego, zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Wójtowej.

Przeprowadzone badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne.
W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach w dniu 25.09.2019 r. wydał decyzję z rygorem natychmiastowej wykonalności, nakazując podjęcie działań naprawczych celem zapewnienia w sieci wodociągu, wodę do spożycia zgodną z wymaganiami wynikającymi z
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W dniu 11.10.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach wpłynął raport z analizy wody nr LJ/5339/A/2470/19 z dnia 10.10.2019 r., przeprowadzonej przez PETROGEO Przedsiębiorstwo Usług Laboratoryjnych i Geologicznych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 11, 38-200 Jasło, potwierdzające wykonanie nakazu określonego w decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach z dnia 25.09.2019 r. znak HK–431–29/19, dotyczącego udokumentowania zdrowotnej jakości wody w przedmiotowym wodociągu.

W związku z powyższym stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych wskaźników mikrobiologicznych, odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i woda nadaje się do spożycia.

W świetle powyższego istnieją przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji nr HK–431–29/19 z dnia 25.09.2019 r. w przedmiotowej sprawie.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19101110310.pdf)S22BW-5e19101110310.pdf

Orzeczenie dot. przydatności wody do spożycia - Szkoła Podstawowa w Racławicach

ORZECZENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 07.10.2019 r. z sieci wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Racławicach, Racławice 190

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli (45 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml), enterokoków (3 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml), zawyżoną wartość mętności (2,4 NTU przy dopuszczalnej parametrycznej wartości akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian oraz w zalecanym zakresie wartości do 1 NTU), barwy (17 mg Pt/l przy dopuszczanej wartości akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian oraz w zalecanym zakresie wartości do 15 mg Pt/l) oraz jonu amonu (1 mg/l przy dopuszczanej wartości równej 0,5 mg/l).

Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Badanie wody zostało wykonane przez WSSE w Krakowie Dział Laboratoryjny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76 - nr akredytacji nadanej przez PCA AB 601.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19100912131.pdf)S22BW-5e19100912131.pdf

Kampania "Dobry przepis na bezpieczeństwo"

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy, przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji kampanii prewencyjno - kontrolnej pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo", skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego.

Celem kampanii Państwowej Inspekcji Pracy jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowanie zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Główną grupą docelową kampanii są pracodawcy, właściciele firm, oraz pracownicy służb BHP zakładów zajmujących się przetwórstwem mięsa.

Dodatkową grupą docelową są pracownicy zatrudnieni w zakładach ww branży.

Informacje na temat kampanii można uzyskać na stronie internetowej Głównego Inspektora Pracy:  http://www.bhpnatak.pl/

Komunikat o przydatności wody do spożycie - Fundacja Bliżej Dziecka - Bugaj

ORZECZENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 02.10.2019 r. z sieci wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Bugaju, Bugaj 109, sprawozdanie z badań nr LZT/W/1547/N/2019 z 04.10.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli (25 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml), zawyżoną wartość mętności (6,4 NTU przy dopuszczalnej parametrycznej wartości akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian oraz w zalecanym zakresie wartości do 1 NTU) i barwy (20 mg Pt/l przy dopuszczanej wartości akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian oraz w zalecanym zakresie wartości do 15 mg Pt/l) oraz nieakceptowalny zapach (przy dopuszczanej wartości akceptowalnej przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian).

Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Badanie wody zostało wykonane przez WSSE w Krakowie Dział Laboratoryjny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, 

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10 - nr akredytacji nadanej przez PCA AB 601.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19100413200.pdf)S22BW-5e19100413200.pdf

komunikat o prrzydatności wody do spożycia - Szkoła Podstawowa i Przedszkole Strzeszyn

ORZECZENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 02.10.2019 r. z sieci wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Przedszkola w Strzeszynie, sprawozdanie z badań nr LZT/W/1546/N/2019 z 04.10.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli (>100 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml) oraz enterokoków (24 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml).

Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Badanie wody zostało wykonane przez WSSE w Krakowie Dział Laboratoryjny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, 

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10 - nr akredytacji nadanej przez PCA AB 601.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19100413180.pdf)S22BW-5e19100413180.pdf

Komunika w sprawie przydatności wody - Spółka wodociągowa w Brunarach

KOMUNIKAT

z dnia 30 września 2019 r. dotyczący jakości wody do spożycia w sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Spółkę Wodną ”Kazimierz” w Brunarach

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 17 września 2019 r. z sieci wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę produkowaną przez Spółkę Wodną ”Kazimierz” w Brunarach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza przydatność wody do spożycia.

100 lat służb sanitarnych w Polsce

W tym roku służby sanitarne w Polsce obchodzą jubileusz 100-lecia. Z tej okazji zostało przygotowane okolicznościowe logo. Choć struktura, zadania i metody działania służb sanitarno – epidemiologicznych podlegały stałej ewolucji, to jednak działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej to służba polskiemu społeczeństwu poprzez zadania zapobiegawcze, nadzorowe, edukacyjne.
 
Historia powstania służb sanitarnych w Polsce sięga do dnia 8 lutego 1919 roku, w którym opublikowana została w dzienniku ustaw Państwowa Zasadnicza Ustawa Sanitarna wprowadzona w formie dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa – Józefa Piłsudskiego, Prezydenta Ministrów – Ignacego Paderewskiego i Ministra Zdrowia Publicznego – Tomasza Janiszewskiego. Ustawa ta stanowiła podstawę do organizacji i działania całej służby zdrowia w odradzającej się RP, zarówno w części zapobiegawczej, jak i leczniczej. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia publicznego były szerzące się wówczas epidemie chorób zakaźnych (m.in. dury, błonica, czerwonka, cholera, gruźlica), którym sprzyjała migracja ludności, dyslokacja wojsk, zniszczenia infrastruktury sanitarnej kraju, trudności w zaopatrzeniu w żywność.
 
Obecnie aktem prawnym określającym zadania i zakres funkcjonowania służb sanitarnych jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z którą służby sanitarne sprawują nadzór nad warunkami higieny środowiska, higieny pracy w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, higieny procesów nauczania i wychowania, higieny wypoczynku i rekreacji, zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych, higieniczno – sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt, pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Zadania swoje Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje poprzez nadzór zapobiegawczy, bieżący nadzór sanitarny, a także poprzez prowadzenie działań oświatowo – zdrowotnych.
 
Misją Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podobnie jak sto lat temu jest dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych,  zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, kształtowanie właściwych postaw, a tym samym umacnianie zdrowia publicznego.

 

Komunika w sprawie przydatności wody - Szkoła Podstawowa w Wójtowej

ORZECZENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 23.09.2019 r. z sieci wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Wójtowej sprawozdanie z badań nr LZT/W/1489/N/2019 z 25.09.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli (>100 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml).

Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Badanie wody zostało wykonane przez WSSE w Krakowie Dział Laboratoryjny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76,

Oddział Laboratoryjny w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 10 - nr akredytacji nadanej przez PCA AB 601.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19092513200.pdf)S22BW-5e19092513200.pdf

Komunikat o braku przydatności wody - Szkoła Podstawowa Pagorzyna 46

ORZECZENIE

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294);

po zapoznaniu się z jakością wody do spożycia pobranej w dniu 23.09.2019 r. z sieci wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę budynek Szkoły Podstawowej w Pagorzynie sprawozdanie z badań nr LZT/W/1487/N/2019 z 25.09.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń woda nie nadaje się do spożycia.

W badanej próbce wody stwierdzono obecność bakterii grupy coli (>100 jtk/100 ml przy dopuszczalnej wartości równej 0 jtk lub NPL/100 ml).

Woda w obecnym stanie nie nadaje się do spożycia przez ludzi, natomiast może być wykorzystywana do celów sanitarnych (tj. WC).

Badanie wody zostało wykonane przez WSSE w Krakowie Dział Laboratoryjny
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, Oddział Laboratoryjny w Tarnowie 33-100 Tarnów,
ul. Mościckiego 10 - nr akredytacji nadanej przez PCA AB 601.

Pliki do pobrania
Download this file (S22BW-5e19092513190.pdf)S22BW-5e19092513190.pdf

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 18) 353-73-43
fax (+48 18) 353-65-51
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2019  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorlicach